سازمان نظام مهندسی

گواهینامه عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران                .

اطلاعات بیشتر

گواهینامه صلاحیت ایمنی

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان     .

اطلاعات بیشتر

گواهی عضوین در APEC

گواهی عضویت در انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

اطلاعات بیشتر

صلاحیت فنی و مالی

دارای صلاحیت فنی و مالی پیمانکاری در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی

اطلاعات بیشتر

همکاران

برخی از همکاران ما