شرکت سرمایه گذاری نفت قشم

پروژه پایانه نفتی قشم – ساخت و نصب 2 دستگاه مخزن ذخیره نفت هریک به ظرفیت 81000 مترمکعب TK2201-TK2202