ارتقاء سیستم آب مقطر برگشتی پالایشگاه شهید تندگویان تهران(بصورت EPC ) پالایشگاه شهید تندگویان شرکت پالایش نفت شهید تندگویان