0%

پیشرفت پروژه 85%

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تهیه کالا و احداث خط لوله 10 اینچ گاز ترش و 4 اینچ گاز شیرین از چاه 10 به خط لوله موجود چاه 7 میدان گازی تنگ بیجار بصورت PC